Program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich ?SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY?

poniedziałek, 03 grudnia 2012 12:16

  

Gimnazjum Nr 24

Program przeciwdziałania i ograniczania narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich

 

?SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY?

W roku szkolnym 2007-2008 Gimnazjum nr 24 w Poznaniu przystąpiło do pilotażowego programu przeciwdziałania i ograniczenia narkomanii oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich ?Szkoła wolna od narkotyków i przemocy?.

Wyniki badań społecznych jednoznacznie wskazują, iż lawinowo zwiększa się liczba i obniża wiek nieletnich sprawców czynów karalnych oraz młodych ludzi zagrożonych patologiami, przejawiających symptomy demoralizacji tj. spożywających alkohol, zażywających środki odurzające, trudniących się prostytucją, co skutkuje miedzy innymi niepowodzeniami szkolnymi tzw. wagarami, czy przemocą rówieśniczą.

Wymaga to od instytucji realizujących działania profilaktyczne, interwencyjne na rzecz dzieci i młodzieży, w tym szkoły podejmowania coraz to nowych, szerszych przedsięwzięć profilaktycznych.
Program organizowany jest i koordynowany wspólnie przez poznańskie instytucje: Urząd Miejski, Komendę Miejską Policji, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Straż Miejską we współpracy z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za profilaktykę uzależnień.

Program ten uwzględnia różnorodne strategie ? informacyjne, alternatywne, wczesną interwencję, zmiany środowiskowe.

 

Program ?SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY? wpisuje się w cele
i zadania określone w rządowym programie ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań ?RAZEM BEZPIECZNIEJ?.


I. Założenia programu:


Program ?SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY? zakłada wprowadzenie i realizację jednolitych form współdziałania szkoły, rodziców i uczniów oraz policji i straży miejskiej zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności przeciwdziałaniu zjawiskom związanym z narkotykami i przemocą wśród nieletnich.

II. Cele programu:


1.   Zahamowanie dynamiki wzrostu używania narkotyków przez młodzież.
2.   Podniesienie świadomości adresatów Programu w zakresie zagrożeń   związanych ze zjawiskami związanymi z substancjami narkotycznymi i przemocą wśród uczniów oraz promowanie aktywności w zakresie profilaktyki i zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym i niepożądanym, a także  promowanie zasad bezpieczeństwa w szkołach.

 

III. Cele operacyjne:

 

 1. Zbieranie danych i informacji na temat skali związanych z substancjami narkotycznymi i przestępczością wśród młodzieży.
 2. Uwrażliwienie adresatów programu w zakresie zagrożeń związanych ze zjawiskami związanymi z substancjami narkotycznymi i przemocą wśród nieletnich.
 3. Wdrożenia i stosowania rozszerzonych ?Procedur do działań profilaktycznych, interwencyjnych w ograniczaniu zjawisk narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przestępczości wśród nieletnich? stanowiący załącznik do Programu.
 4. Organizacja programu terapii dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem (?eksperymentującej z narkotykami).

 

IV. Sposoby osiągnięcia zakładanych celów:

 

 1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły w oparciu o badania ankietowe dot. Zjawisk związanych z narkotykami i bezpieczeństwem (2 razy w roku szkolnym), informacje dyrekcji szkoły, rozpoznanie terenu przez dzielnicowego, strażników szkolnych.
 2. Organizowanie i przeprowadzanie spotkań informacyjnych dot. Zarażeń związanych z narkotykami i przemocą wśród nieletnich przez specjalistów ds.. nieletnich, przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej oraz organizacji społecznych z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i rodzicami.
 3. Przedstawienie uczniom przez funkcjonariuszy policji zakresu odpowiedzialności prawnej za popełniane czyny karalne ( w czasie ?Tygodnia bezpieczeństwa?).
 4. Wdrażanie i realizacja jednolitych procedur interwencyjnych w przypadku wystąpienia zjawiska w szkole (załącznik do Programu).
 5. Określenie zasad współpracy i współdziałania instytucji i organizacji wspierających realizacje programu w zakresie profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 6. Prowadzenie działań prewencyjnych przez dzielnicowych i strażników szkolnych m. In. Poprzez kontrole miejsc zagrożonych, gdzie grupują się niepełnoletni, wspólne wizyty dzielnicowych i kuratorów sadowych w domach podopiecznych podlegających kurateli sadowej.
 7. Przeprowadzenie w szkole działań pod nazwą ?Tydzień Bezpieczeństwa? swym zasięgiem obejmującej:

-         spotkania z uczniami dotyczące problemów narkomanii,

-         warsztaty tematyczne,

-         konkursy tematyczne,

-         inscenizacje,

-         pokazy z użyciem psa służbowego.

 1. Stworzenie warunków do stosowania badań immunochemicznych (narkotestów) w przypadkach podejrzenia zażywania przez uczniów substancji psychoaktywnych ? zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi (za zgoda rodziców).
 2. Udział w programie terapii dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem:

-         Uczniowie, u których stwierdzono zagrożenie uzależnieniem, rozpoznane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkole, za zgoda rodziców mogłyby uczestniczyć w terapii, prowadzonej przez specjalistów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485). Program terapii obejmowałby spotkania grupowe oraz indywidualne. Warunkiem byłaby zgoda rodziców a także ścisła współpraca ze szkoła czy kuratorem dziecka.

-         Szkoła uczestniczyłaby w programie, poprzez kontakt pedagoga bądź wychowawcy konkretnego ucznia z terapeutą prowadzącym w poradni, w ramach regularnie nabywanych informacji i realizacji wspólnie uzgodnionych działań na rzecz rozwoju i zdrowienia ucznia.

 

V. Grupa docelowa.

 

 1. Młodzież gimnazjum, w tym młodzież zagrożona uzależnieniem.
 2. Rodzice młodzieży.
 3. Nauczyciele i kadra szkoły.

 

VI. Podmioty realizujące Program i ich zadania:

 

 1. Dyrektor szkoły
 2. Wychowawcy klas
 3. Pedagog/psycholog szkolny
 4. Inni pracownicy szkoły
 5. Uczniowie
 6. Rodzice uczniów
 7. Policja ? specjalista ds. nieletnich, dzielnicowy
 8. Inspekcja Sanitarna.
 9. Instytucje i organizacje współdziałające na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 10. Straż Miejska Miasta Poznania.
 11. Placówka realizująca program terapii dla uczniów zagrożonych uzależnieniem.

 

DYREKTOR

 1. Zapoznaje się z programem, przedstawia programem, przedstawia program radzie pedagogicznej, rodzicom oraz samorządowi uczniowskiemu, a po uzyskaniu ich aprobaty wyraża zgodę na jego wdrożenie.
 2. Ustala z przedstawicielami Policji formy i sposoby realizacji Programu na terenie szkoły.
 3. Wyznacza przedstawiciela szkoły, który będzie ?Koordynatorem? Programu na terenie Szkoły.
 4. Pełni nadzór nad realizacja Programu w szkole.

 

KOORDYNATOR ? (pedagog szkolny)

 1. Opracowuje we współpracy z policja okresowy harmonogram działań profilaktycznych na terenie szkoły w oparciu o propozycje Policji oraz innych instytucji i organizacji współuczestniczących w realizacji programu.
 2. Zapoznaje grono nauczycielskie z założeniami realizowanych działań cząstkowych Programu poprzez określenie form ich realizacji przez wychowawców klas.
 3. Sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych działań profilaktycznych dot. Realizacji Programu na terenie szkoły z uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych przy udziale jednostek zaangażowanych w realizacje Programu (na zakończenie roku szkolnego).

 

UCZNIOWIE

Przygotowują założenia oraz aktywnie uczestniczą we wprowadzaniu różnorodnych form działań profilaktycznych wśród społeczności szkolnej, w tym np.:

 1. Wypełniają ankiety problemowe.
 2. Organizują quizy tematyczne związane z zagadnieniem bezpieczeństwa.
 3. Zgłaszają tematy do dyskusji na nurtujące ich problemy np. narkomanii, przemocy itp.
 4. Wystawiają inscenizacje teatralne.
 5. Uczestniczą w pokazach filmów video o tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 6. Biorą czynny udział w konkursach plastycznych.
 7. Uczestniczą w spotkaniach z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 8. Zgłaszają swoje propozycje związane  ze sposobami i formami prowadzenia zajęć dotyczącymi ich bezpieczeństwa.

 

 

RODZICE UCZNIÓW

 1. Posiadają pełną wiedzę na temat założeń, celów oraz sposobów realizacji programu poprzez uzyskanie jej na zebraniach w trakcie akcji edukacyjno-informacyjnej.
 2. Włączają się w realizacje programu na przykład poprzez uczenie dzieci zasad zachowania się w różnych sytuacjach zagrożeń powodując kształtowanie pożądanych nawyków.
 3. Stosują określone przez specjalistów ds. nieletnich procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia z udziałem ich dziecka.
 4. Uczestniczą w występach, pokazach, inscenizacjach tematycznych związanych z prowadzona profilaktyką.

 

POLICJA

W zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich:

 1. Ujawnia nieletnich:

a)      sprawców czynów karalnych,

b)      organizatorów i przywódców grup przestępczych,

c)      wykazujących przejawy demoralizacji.

 1. Zbiera i utrwala dowody czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w wypadkach nie cierpiących zwłoki.
 2. Wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego według zasad określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 3. Rozpoznaje i prowadzi działania profilaktyczne w środowiskach sprawców czynów karalnych zagrożonych demoralizacja.
 4. Współdziała ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich.
 5. Współpracuje na bieżąco z sadami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami lokalnymi.
 6. Prowadzi karty nieletnich
 7. Ujawnia źródła demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 8. Współpracuje i bierze udział:

-         w imprezach szkolnych i pozaszkolnych promujących zachowania społeczne akceptowane

-         w ?Tygodniu bezpieczeństwa?

 

STRAŻ MIEJSKA

W ramach codziennych patroli ?Strażników Szkolnych?:

 1. Kontroluje miejsca grupowania się młodzieży poza terenem szkolnym,
 2. przeprowadza legitymowanie osób postronnych na terenie szkolnym i w jej obrębie, których przebywanie w tym miejscu nie jest uzasadnione,
 3. bierze udział w dyżurach podczas ?dużej przerwy?,
 4. Pozyskuje i przekazuje Policji informacje na temat osób i miejsc w których może odbywać się dystrybucja narkotyków,
 5. Współpracuje z pedagogiem szkolnym w sprawach uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
 6. Zabezpiecza imprezy szkolne (dyskoteki, zawody sportowe),
 7. Kontroluje realizacje obowiązku szkolnego.
 8. Kontroluje placówki handlowe w ramach programu ?Stop 18? oraz sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim (we współpracy z policja).

 

W ramach działań informacyjno-profilaktycznych

 1. Współpracuje z wychowawcami klas w ramach lekcji wychowawczych,
 2. Bierze udział w spotkaniach z rodzicami,
 3. Współpracuje i bierze udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych promujących zachowania społecznie akceptowane,
 4. Współpracuje w ramach ?Tygodnia bezpieczeństwa?.

 

 

VII. Wykaz instytucji i organizacji współpracujących ze szkołami w celu realizacji Programu:

Organ prowadzący: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty.

Jednostki bezpośrednio współpracujące ze szkołą

 1. Urząd Miasta
 2. Komenda Miejska Policji
 3. Straż Miejska
 4. Sad Rodzinny (kurator sadowy)
 5. SANEPID ? Dział Oświaty i Promocji Zdrowia
 6. Poradnia pedagogiczno-Psychologiczna
 7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza / Wydział Nauk Społecznych Zakład Resocjalizacji
 8. MONAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do programu ?Szkoła wolna od narkotyków i przemocy?

 

 

Procedury działań profilaktycznych i interwencyjnych w ograniczeniu zjawisk narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich w ramach Programu

?SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY?

 1. I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
  1. Przekazać uzyskana informacje wychowawcy klasy.
  2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
  3. Wychowawca klasy/pedagog szkolny podejmuje ścisłą współpracę z rodzicami prawnymi opiekunami. Wzywa ich i przekazuje im uzyskana informacje o zachowaniu dziecka. W obecności rodziców zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej proponuje się rodzicom także skierowanie dziecka do socjalistycznej placówki i udział w programie terapeutycznym. W przypadku zażywania przez dziecko substancji psychoaktywnych kieruje się je do udziału w programie terapii dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

Rola szkoły po zawiadomieniu sądu rodzinnego lub Policji nie kończy się. Przekazanie informacji do tych instytucji nie rozwiązuje problemu demoralizacji nieletniego. Do momentu, gdy nieletni pozostaje uczniem, szkoła zobowiązana jest do podejmowania działań profilaktycznych i wychowawczych.

  1. Szkoła zawiadamia sad lub policje, jeżeli wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
  2. W przypadku powtarzających się przejawów demoralizacji istnieje możliwość przeprowadzania testów narkotykowych (badanie śliny) po wyrażeniu zgody przez rodziców dziecka. Czynności te szczegółowo omówione SA w punkcie III.
  3. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez statut szkoły. W przypadku pozyskania informacji o zachowaniach świadczących o demoralizacji ucznia policja wykonuje czynności opisane w punkcie IX.
  4. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, szkoła jako instytucja jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

 

 1. II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu powinien podjąć następujące kroki:
  1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
  2. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie ani zdrowie ucznia, nie pozostawia go samego.
  3. Wzywa lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej, stwierdzenia stanu trzeźwości.
  4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie z różnych przyczyn nie mogą odebrać dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji ? decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  5. Szkoła zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu z różnych przyczyn nie mogą odebrać dziecka np. przebywają na wyjeździe, w szpitalu itp., a on jest agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych ? na czas potrzebny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). Osoby małoletnie będące w stanie nietrzeźwości doprowadzone do izby wytrzeźwień, placówki, lub jednostki Policji mogą być zwolnione, niezwłocznie po udzieleniu pomocy medycznej, na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
  6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji i sadu rodzinnego.
  7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie. Należy o tym fakcie powiadomić policje. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. Są to zachowania świadczące o demoralizacji.

 

 1. III. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
  1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora szkoły.
  2. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie ani zdrowie ucznia, nie pozostawia go samego.
  3. Wzywa lekarza w celu udzielenia pomocy medycznej, stwierdzenia stanu odurzenia oraz wydaje zalecenia dot. dalszego postępowania.
  4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie z różnych przyczyn nie mogą odebrać dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji ? decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
  5. Testowanie na obecność narkotyku w ślinie wykonuje przeszkolony pracownik szkoły (pedagog szkolny).

Miejsce przechowywania testów w szkole oraz osobę odpowiedzialną za nie wyznacza dyrektor szkoły. Testowanie przy użyciu testerów badające obecność narkotyku w ślinie nie jest badaniem medycznym wobec powyższego może go wykonać przeszkolony pracownik szkoły wskazany przez dyrektora.

  1. Test należy wykonać za pisemna zgoda i w obecności rodziców, opiekunów prawnych. Każdorazowo przy wykonywaniu testów narkotykowych należy zachować zasadę intymności i poszanowania godności ucznia. Przed przystąpieniem do wykonania testu należy także przeprowadzić szczegółowy wywiad nt. zażywanych leków, stosowanej diety itp., gdyż niektóre leki, czy pokarmy mogą dać wynik tzw. fałszywie pozytywny.

W przypadku, gdy uczeń oraz rodzice nie wyrażą zgody na wykonanie testu można oprzeć się na badaniu lekarskim i zaświadczeniu z tego badania oraz na udokumentowaniu podjętych czynności przez szkołę.

  1. Szkoła zawiadamia najbliższa jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem narkotyków nie chcą odebrać ucznia ze szkoły, policja umieszcza małoletniego w pogotowiu opiekuńczym.
  2. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem narkotyków na terenie szkoły, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym policji i sadu rodzinnego.

 

 1. IV. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
  1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. Zabezpieczając środek przypominający wyglądem narkotyk nauczycielowi nie wolno substancji wyciągać z opakowania, przesypywać, przelewać, wąchać, sprawdzać smak, dotykać. Substancję należy umieścić w pomieszczeniu niedostępnym dla innych osób, nie pozostawiając jej bez dozoru.
  2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i wzywa niezwłocznie policje.
  3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

Policja dąży do uzyskania informacji w zakresie osoby/osób, które mogły pozostawić narkotyki i jeżeli uda się to ustalić podejmowane są dalsze czynności.

 

 1. V. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominająca narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
  1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancje, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwana substancja. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia ? jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
  2. W przypadku, gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła wzywa policje, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancję i zabiera ja do ekspertyzy.

Nauczyciel do czasu przyjazdu Policji powinien ucznia odizolować (np. w gabinecie dyrektora, pedagoga) kontrolując przez cały czas jego zachowanie. Należy zwrócić uwagę, aby uczeń nie ukrył, przekazał innej osobie, połknął lub wyrzucił posiadana substancje, szczególnie w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki.

Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ja do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancje. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładna notatkę z ustaleń, spostrzeżeń.

  1. O swoich spostrzeżeniach zawiadamia dyrektora szkoły, który powiadamia policje oraz wzywa rodziców/opiekunów ucznia do natychmiastowego stawiennictwa. Przybyli do szkoły rodzice nie mogą zabrać dziecka do domu, ponieważ w związku z popełnionym przestępstwem Policja na podstawie art. 37 paragraf 1 u.p.n. musi wykonać z nieletnim, który popełnił czyn karalny, czynności niecierpiące zwłoki oraz inne czynności procesowe.
  2. W powyższym przypadku istnieje możliwość przeprowadzenia testów narkotykowych (badanie śliny) po wyrażeniu zgody przez rodziców dziecka.

 

Wobec osoby posiadającej nielegalne substancje Policja wszczyna postępowanie zgodne z przepisami w zależności od wieku sprawcy.

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ? w Polsce karalne jest:

 • Posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 • Wprowadzanie do obrotu środków odurzających;
 • Udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;
 • Wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających

 

 1. VI. Postępowanie wobec ucznia ? sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
 2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
 3. Ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 4. Powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy.
 5. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

W przypadku popełnienia na terenie szkoły jakiegokolwiek czynu karalnego albo przestępstwa lub wykroczenia dyrektor szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Policji. Nauczyciel z uwagi na brak szczegółowej wiedzy prawniczej, nie zawsze właściwie zakwalifikuje dane zdarzenie, co może przynieść nieodwracalne negatywne skutki np. zatarcie śladów i dowodów czynu, pozbycie się przez sprawcę przedmiotów służących do popełnienia czynu lub pochodzących z popełnionego czynu, ucieczki lub ukrycia się sprawcy.

 

Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).

Przez zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa należy rozumieć takie działanie, które nie spowoduje zatarcia lub utraty pozostawionych przez sprawcę śladów. Śladów nie wolno dotykać, zmieniać ich położenia, dopuszczać do nich osób postronnych. Odstępstwem od takiego postępowania są sytuacje, kiedy zachodzi konieczność ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Należy, zatem pamiętać, że w przypadku zaistnienia na terenie szkoły zdarzenia, gdzie występują jakiekolwiek ślady lub dowody, należy wezwać Policje.

 

 1. VII. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiara czynu karalnego.

Uczniowi należy udzielić pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź zapewnić jej udzielenie poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń. Następnie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców ucznia.

Zawiadomić policje, w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia.

Każda dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi lub uzgodniona z innymi osobami z kierownictwa szkoły.

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń narkotyzuje się albo podejrzenia, że jest pod wpływem środków odurzających, nauczyciel powinien powiadomić rodziców bądź opiekunów prawnych ucznia oraz specjalistę ds. nieletnich lub dzielnicowego, który w ramach zadań wynikających z rozpoznania osób nieletnich zagrożonych demoralizacja, podejmą działania zmierzające do rozpoznania i zwalczania tego zjawiska w wymiarze środowiska lokalnego. Należy także domniemać się, że nieletni w jakiś sposób musiał wejść w posiadanie narkotyku a wiec otrzymał go od kogoś lub zakupił. Zgodnie z Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii działania te są przestępstwami.

 

 1. VIII. Prowadzenie działań z użyciem psów służących policji.

 

-         Bez uzasadniającego podejrzenia popełnienia przestępstwa użycie psa służbowego do wyszukiwania narkotyków można stasować w szkole tylko w celach pokazowych, profilaktycznych w miejscach ogólnodostępnych.

-         W przypadku przeprowadzenia pokazu profilaktycznego z użyciem psa służbowego do wykrywania substancji narkotykowych należy przestrzegać zasady, aby działań demonstracyjnych dokonywać na torbach i plecakach przyniesionych przez demonstratora, a nie na rzeczach należących do uczniów. Zasady tej należy przestrzegać, gdyż może się zdarzyć, że w danym plecaku mógł być kiedyś przetrzymywany narkotyk, lecz pozostał po nim tylko zapach. Zaznaczenie przez psa plecaka ucznia wymagałoby już w tym momencie podjęcia formalnych procedur, które nie miały w takim przypadku związku z podejrzeniem tego ucznia o posiadanie narkotyków.

 

 1. IX. Działania leżące w kompetencji Policji.

W przypadku pozyskania czy przekazania informacji o zachowaniach świadczących o demoralizacji ucznia (do 18 roku życia) specjalista do spraw nieletnich sporządza dokumentacje (notatka, informacja ze szkoły), itp. A następnie występuje do Sadu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem o wszczęcie postępowania o demoralizację.

Demoralizacja to proces odchodzenia od obowiązujących w społeczeństwie wartości moralnych, a przejawiający się poprzez popełnianie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, używanie alkoholu, lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwa, udział w grupach destrukcyjnych, przestępczych.

Po skierowaniu wniosku spec. Ds. Nieletnich zakłada kartę Nieletniego, a dzielnicowy prowadzi Formularz Nieletniego, gdzie dokumentowane są wszystkie czynności podejmowane w sprawie nieletniego.

Jeżeli Sad nie dopatrzy się przejawów demoralizacji (nie wszczyna postępowania lub je umorzy) odstępuje od prowadzenia karty i Formularza.

 

 

Dziennik Internetowy


  Wyróżnienie!


  Losowe zdjęcie

  Do wakacji pozostało:

  countdown expired

  © 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

  | os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

  | NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

  | e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl |   

   

  Designed by Business wordpress themes and freepoker.