poniedziałek, 14 listopada 2011 14:00

 

Wyciąg z Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

Punktowe kryteria oceny sprawowania

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 110 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny poprawnej ze sprawowania (ocena poprawna mieści się między 91-129 punktami). Każdy uczeń może zapracować na podniesienie lub obniżenie oceny.

Obowiązują następujące zasady:

Podniesienie oceny:

130-170 kpt. ocena dobra

171-211 kpt. ocena bardzo dobra

212 i więcej ocena wzorowa

Punkty pozytywne otrzymuje się za:

-              aktywny udział w pracach samorządu uczniowskiego                                                                                  1-20 pkt.

(warunkiem uzyskania punktów jest zaangażowanie w pracę, a nie pełnienie funkcji;

punkty są przyznawane raz w semestrze)

-              aktywny udział w pracach samorządu klasowego                                                                                          1-15 pkt.

(punkty przyznawane są raz w semestrze)

-              aktywny udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych                                                                    1-10 pkt.

-              udział w konkursach, olimpiadach i zawodach:                                                                                                            1-30 pkt.

 • etap szkolny, dzielnicowy                                                                                                                 10 pkt.
 • etap miejski, rejonowy                                                                                                                                      20 pkt.
 • etap wojewódzki i krajowy                                                                                                                               30 pkt.

uzyskane przez ucznia punkty w poszczególnych etapach sumują się

uczeń, który nie przeszedł zakładanego etapu, a włożył prace w przygotowanie                                     1-  9 pkt.

-          udział w konkursach i akcjach profilaktycznych                                                                                                             5- 30 pkt.

-              udział w ogólnoszkolnych i miejskich akcjach sportowych, przedmiotowych                                                         1-20 pkt.

-              udział w pracach nad wystrojem sal lekcyjnych:

 • dbanie o kwiaty                                                                                                                                 1-  5 pkt.
 • gazetki klasowe (za każda gazetkę)                                                                                                               3-10 pkt.
 • dekorowanie sali ( z okazji świąt, imprez szkolnych)                                                                                  1-  5 pkt.

-              udział w pracach porządkowych na rzecz klasy i szkoły:

 • utrzymywanie sali w czystości- za utrzymanie porządku w sali lekcyjnej odpowiedzialni są dyżurni, którzy za pełnienie swoich obowiązków otrzymują punkty;                                                                                                       1- 5 pkt.
 • wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego szatni, zgodnie z regulaminem szatni uczniowskich, który jest załącznikiem do Statutu szkoły                                                                                                                                                                  1-10 pkt.
 • dbanie o sprzęt szkolny, tereny zielone                                                                                                        1- 5 pkt.

-             udział w zbiórkach charytatywnych np. WBŻ                                                                                                1-10 pkt.

-             udział stały w akcjach wolontariackich np. Żurawinka, hospicjum,                                                                          1-30 pkt.

Stowarzyszenie Osób z Zespołem Downa, Fundacja ?Mam marzenie?,

?Dziewczynka z zapałkami?

(punkty przyznawane raz w semestrze przez opiekuna akcji charytatywnych)

Za szczególne osiągnięcia uczeń otrzymuje nagrody przewidziane w Statucie Gimnazjum  nr 24   ( §29 pkt. 3)

Obniżenie oceny:

90-50 pkt. ocena nieodpowiednia

49 i mniej pkt. ocena naganna

Punkty negatywne otrzymuje się za:

-              spóźnienia (za każde)                                                                                                                                       1 pkt.

(spóźnienia oznacza się w dzienniku lekcyjnym literą S)

-              godziny nieusprawiedliwione (za każdą godzinę)                                                                                         3 pkt.

-               ucieczka z zajęć lekcyjnych                                                                                                                           10 pkt.

Opuszczenie więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia skutkuje tym, że uczeń nie może otrzymać oceny dobrej (i wyższej) z zachowania.

Opuszczenie więcej niż 30 godzin bez usprawiedliwienia, bez względu na ilość uzyskanych punktów skutkuje tym, że uczeń nie może otrzymać oceny poprawnej (i wyższej) z zachowania.

 

-              złe zachowanie na lekcjach i przerwach                                                                                                       5-15 pkt.

(używanie wulgaryzmów, noszenie czapki na głowie w budynku, korzystanie z wszelkiego typu urządzeń nagrywających i odtwarzających obraz i dźwięk na lekcjach, uchylanie się od wychodzenia na boisko w czasie dużych przerw, używanie na lekcji telefonu komórkowego w jakimkolwiek celu, używanie na terenie szkoły telefonu komórkowego lub innych urządzeń w celu robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania, jedzenie i picie na lekcjach itp.)

-              nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasy                                                                                 1-  5 pkt.

-              nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego szatni                                                                                               1-10 pkt.

-              niszczenie, zanieczyszczanie, śmiecenie terenów zielonych, brak dbałości

o sprzęt szkolny                                                                                                                                      1-  5 pkt.

-              karygodne zachowanie wobec nauczyciela i uczniów, pracowników szkoły                                                              5- 40 pkt.

(bójki, wymuszenia, alkohol, papierosy, narkotyki, złe zachowanie na wyciecze, dyskotece, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej itp.)

 

W przypadku szczególnie agresywnych zachowań postępowanie reguluje załącznik do Statutu szkoły o procedurach w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji.

 

Przy przewinieniach rodzaju: picie alkoholu, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków, wymuszenia, kradzieże, bójki z narażeniem zdrowia i życia, świadome, notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innego ucznia, mimo upomnień, uczeń nie może otrzymać oceny innej niż naganną.

Za szczególne przewinienia uczeń otrzymuje kary przewidziane w Statucie Gimnazjum nr 24 (§ 29 pkt. 7 do 9).

Punkty będą odnotowywane najpierw w zeszycie uwag i sumarycznie w dzienniku lekcyjnym.

Oceny proponowane przez nauczycieli

-       Na koniec każdego semestru wychowawca klasy przygotowuje formularz, na którym inni nauczyciele mają obowiązek zaproponowania swojej oceny z zachowania dla każdego ucznia. Wychowawca zobowiązany jest uwzględnić te propozycje ustalając ostateczną ocenę z zachowania.

-       Przy bardzo znaczących różnicach w ocenie ucznia przez nauczycieli wychowawca uwzględniając paragraf 6pkt. 8 Regulaminu podejmuje ostateczną decyzję.

Opinia wychowawcy klasy

Wychowawca  przyznaje raz w semestrze punkty za:

-              kulturę osobistą ucznia                                                                                                                    0-20pkt.

-              odstępstwa od norm estetycznych przyjętych w szkole                                                                                 -5-20pkt.

(mocny makijaż, farbowanie włosów, wyzywający strój, tipsy, malowanie w jaskrawych kolorach paznokci, kolczyki na ciele z wyjątkiem niedużych kolczyków w uszach, kaptury na głowach, szorty oraz odzież oznaczona symbolami, które nie pełnią pozytywnych funkcji wychowawczych itp.)

-              uchylanie się od obowiązku noszenia mundurków:

 • brak mundurka (każdorazowo)                                                                                                                       3pkt.

Noszenie mundurka przez ucznia sprawdza nauczyciel na pierwszej lekcji danej klasy każdego dnia. Odnotowuje brak mundurka przez zaznaczenie kółka przy sprawdzaniu obecności.

Na koniec semestru wychowawca zlicza każdorazowy brak mundurka i przydziela minusowe punkty.

Osoby, które nie noszą mundurka nie mogą otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej  z zachowania.

 

Wychowawca ma prawo w szczególnych sytuacjach rażącego nieprzestrzegania regulaminu szkolnego udzielić uczniowi pisemnego upomnienia lub nagany (Statut Gimnazjum nr 2 4 § 29 pkt. 9)

-              Pisemne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy powoduje, że uczeń nie może otrzymać oceny dobrej z zachowania.

-              Pisemna nagana wychowawcy klasy skutkuje tym, że bez względu na ilość punktów, uczeń nie może otrzymać oceny poprawnej z zachowania.

Rok szkolny 2011/12

 

 

Dziennik Internetowy


  Wyróżnienie!  Losowe zdjęcie

  Do wakacji pozostało:

  countdown expired

  © 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

  | os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

  | NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

  | e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl |   

   

  Designed by Business wordpress themes and freepoker.