poniedziałek, 14 listopada 2011 13:57

 

Wykaz praw i obowiązków ucznia Gimnazjum  nr 24

im. Unii Europejskiej w Poznaniu

 

Prawa Ucznia

 • Uzyskanie informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania.
 • Posiadanie pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania.
 • Korzystanie z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia.
 • Tygodniowy rozkład zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Uczeń ma prawo do jawności ocen.
 • Uczeń ma prawo do uzyskania wpisu do zeszytu spostrzeżeń.
 • Korzystania z pomocy doraźnej.
 • Uczniowie maja prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i sprawdzaniu wiadomości w zależności od indywidualnych możliwości ucznia.
 • Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze.
   W przypadku, gdy przedmiot wykładany jest raz w tygodniu, uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji, zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe ( nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych) ? z zawieszeniem tego prawa podczas klasyfikacji śród- i końcowo rocznej (styczeń, maj i czerwiec).
 • Życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
 • Poszanowanie swej godności.
 • Rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów.
 • Swoboda wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich.
 • Nietykalność osobista.
 • Bezpieczne warunki pobytu w szkole.
 • Uczeń ma prawo do wypoczynku na przerwach, a także w czasie ferii i przerw świątecznych.
 • Korzystanie ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.
 •  Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych  i oświatowych.
 • Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 • Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, mają prawo do zwolnienia z odpytywania na dzień przed konkursem
  i w dniu konkursu ? nie dotyczy to zawodów sportowych i konkursów plastycznych.
 • Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych mają prawo do zwolnienia z lekcji  w czasie trwania zawodów i po zawodach. Prawo to nie przysługuje uczniom przed zawodami.
 • Uczeń ma prawo do użytkowania sprzętu elektronicznego na terenie szkoły w celach i sytuacjach określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania 

Obowiązki Ucznia

 • Rzetelna i systematyczna nauka oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych.
 • Terminowe wykonywanie zadań domowych.
 • Rozwijanie swoich zainteresowań i pogłębianie wiedzy poprzez udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 • Posiadanie i okazywanie dzienniczka na prośbę nauczyciela.
 • Sumienne wykonywanie przyjętych i przydzielonych zadań.
 • Informowanie wychowawcy klasy o udziale w zawodach, konkursach i swoich osiągnięciach.
 • Szanowanie symboli szkoły oraz kultywowanie jej tradycji.
 • Dbanie o honor, dobre imię i tradycje Gimnazjum oraz o czystość mowy ojczystej.
 • Punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
 • Noszenie mundurka szkolnego.
 • Podkreślanie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych (zgodnie ze Statutem Szkolnym).
 • Dbałość o schludność ubioru oraz jego czystość. Zakazane są: mocny makijaż, farbowanie włosów oraz ekstrawaganckie fryzury, wyzywający strój, tipsy, malowanie    w jaskrawych kolorach paznokci, kolczyki na ciele z wyjątkiem niedużych kolczyków w uszach, kaptury na głowach, szorty oraz odzież oznaczona symbolami, które nie pełnią pozytywnych funkcji wychowawczych itp.
 • Przestrzeganie zasad kultury współżycia.
 • Okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.
 • Wystrzeganie się szkodliwych nałogów.
 • Przestrzeganie zakazu opuszczania terenu szkoły podczas przerw.
 • Dbałość o wspólne dobro, ład, porządek i estetykę pomieszczeń oraz zieleni w szkole i otoczeniu. 
 • Ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą ?   uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły większych sum pieniędzy, przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek, a także przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub skradzione.
 • Uczeń w czasie trwania zajęć lekcyjnych ma obowiązek mieć wyłączony i schowany telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne (patrz załącznik do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów nr 3).
 • Naprawianie wyrządzonych szkód materialnych w terminie ustalonym przez Dyrektora Gimnazjum;
 • Podporządkowanie się zaleceniom, zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego.

 

Prawa i  obowiązki ucznia znajdują się także w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Oceniania, Klasyfikowania i Promowania wraz z załącznikami.

Wszystkie kwestie sporne i wątpliwości związane z prawami i obowiązkami ucznia rozstrzyga dyrektor szkoły.

 

Dziennik Internetowy


  Wyróżnienie!  Losowe zdjęcie

  Do wakacji pozostało:

  countdown expired

  © 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

  | os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

  | NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

  | e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl |   

   

  Designed by Business wordpress themes and freepoker.