poniedziałek, 14 listopada 2011 13:50

 

R E G U L A M I N

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w publicznym

Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

Regulamin opracowany został w oparciu o Ustawę z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. (Dz. U. Nr 199 z 2004r. poz. 2046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych oraz Statut publicznego Gimnazjum nr 24 w Poznaniu.

 

 

 

Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów

§ 1

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości                  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania realizowanych w Gimnazjum nr 24 w Poznaniu.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

-         informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz       o postępach w tym zakresie;

-         udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

-         motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

-         dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

-         umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

-         formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych          z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

-         ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

-         ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych     i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Gimnazjum nr 24, a określonych w niniejszym regulaminie;

-         przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

-         ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 2 ust. 6 i § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu;

-         ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

-         ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

-         wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

-         sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

-         warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

-         terminach wystawiania ocen przewidywanych, sposobie informowania uczniów           i rodziców o ocenach przewidywanych, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-         skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

-         trybie zgłaszania zastrzeżeń do oceny rocznej z zajęć edukacyjnych lub zachowania,

-         procedurach postępowania i możliwych skutkach wniesienia zastrzeżenia

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest:

-         procesem dokonywanym systematycznie,

-         prowadzone jest w różnych formach,

-         zobiektywizowane,

-         ocena jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),

-         ocena jest uzasadniona ? ustnie lub pisemnie ? na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów),

-         w przypadku oceniania prac pisemnych ? sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu                 na zasadach określonych indywidualnie przez nauczyciela.

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

 

 

§ 2

 1. Kryteria stopni określających poziom wiedzy i umiejętności ucznia z przedmiotów nauczania stanowią element wewnątrzszkolnego systemu oceniania, będącego załącznikiem do Statutu Gimnazjum nr 24 w Poznaniu.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do uzyskiwania informacji                o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci poprzez:

-         indywidualne rozmowy z nauczycielem uczącym w ramach dyżurów lub indywidualnych spotkań z rodzicami

-         udział w zebraniach ogólnych i wywiadówkach

-         korespondencję ? w tym wpisy ocen ? w dzienniczku (indeksie) uczniowskim

 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z prac klasowych spełniając następujące warunki:

-    termin poprawy ustala nauczyciel począwszy od następnego dnia po otrzymaniu oceny      niedostatecznej,

-    jeżeli poprawa pracy zostanie oceniona niedostatecznie, ocena niedostateczna otrzymana z poprawy jest brana pod uwagę, jako kolejna ocena cząstkowa,

-    nauczyciel przy wystawianiu oceny końcowej (na koniec semestru) bierze pod uwagę, oceniając opanowanie przez ucznia danej partii materiału, zarówno ocenę otrzymaną ze sprawdzianu jak i jego poprawy

-    wielokrotne podchodzenie do poprawy ocen ze sprawdzianów może rzutować            na ocenę końcową (semestralną lub roczną) z danego przedmiotu. Notoryczne poprawianie ocen ze sprawdzianów jest dowodem niesystematycznej pracy ucznia;

-    w szczególnych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od realizacji powyższego punktu biorąc pod uwagę:

a) chorobę,

b) wypadki losowe,

c) informacje zawarte w orzeczeniach i opiniach psychologiczno-pedagogicznych,

-    oceny z kartkówek nie podlegają poprawie

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki bierze się       w  szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się              z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 2. Zasady ustalania stopni z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki są następujące :
  1. stopniem wyjściowym jest dobry; o ile uczeń wypełnia następujące obowiązki:

-         jest przygotowany do zajęć lekcyjnych

-         przestrzega regulaminu obowiązującego na danych jednostkach lekcyjnych

-         bierze czynny udział w zajęciach zgodnie ze swoimi możliwościami

-         zachowuje się w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami

 1. stopień celujący uczeń otrzymuje gdy:

-         bierze czynny udział w imprezach na terenie szkoły i międzyszkolnych (np. zawody, konkursy, olimpiady)

-         jego zachowanie jest zgodne z ogólnie przyjętymi normami

 1. stopień niedostateczny nie powinien być wystawiany, z wyjątkiem przypadków, gdy uczeń nie spełnia żadnych wymagań.
 2. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych, zwanych dalej ?stopniami?,    wg. następującej skali:

 

 

 

 

stopień

skrót literowy

oznaczenie cyfrowe

celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dp

2

niedostateczny

ndst

1

 

 1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

-         cząstkowe ? określają one poziom wiedzy lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej partii programu nauczania

-         semestralne i końcoworoczne ? określają one ogólny poziom wiedzy i umiejętności ucznia określonych programem nauczania odpowiednio na semestr lub rok szkolny; stopni tych nie wolno ustalać jako średnią arytmetyczną ze stopni cząstkowych

 1. Stopień określający poziom wiedzy i umiejętności ucznia z danego przedmiotu ustala nauczyciel uczący tego przedmiotu.

10.  Stopień ustalony przez nauczyciela zgodnie z regulaminem oceniania nie może być uchylony lub zmieniony decyzją administracyjną.

 

 

 

 

Ocenianie zachowania ucznia

 

§ 3

 

 

1.             Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

-          wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

-          postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkoły;

-          dbałość o piękno mowy ojczystej;

-          dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

-          godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

-          okazywanie szacunku innym osobom,

-          udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego (Statut Gim. 24 §28),

-          dbałość i honor i tradycje szkoły.

 

2.         Śródroczna ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej           w niniejszym regulaminie, stanowiącym załącznik do Statutu szkoły.

 

3.         Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

-          wzorowe

-           bardzo dobre

-           dobre

-           poprawne

-           nieodpowiednie

-           naganne

 

4.         Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

-          oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

-          promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

 

5.         Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej  zachowania należy wziąć pod uwagę § 6 ust. 8  niniejszego Regulaminu.

 

6.         Ocena zachowania ucznia jest wypadkową następujących czynników:

1)      Punktów zgromadzonych przez ucznia w trakcie semestru.

2)      Oceny proponowanej przez nauczycieli, pedagoga, psychologa (ocenę mogą proponować także nauczyciele nie uczący, którzy mają kontakt z uczniem).

3)      Opinii wychowawcy.

 • Wychowawca bierze również pod uwagę zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego (Statut Gimnazjum nr 24 & 28).

 

 

 

1) Punktowe kryteria oceny sprawowania

Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 110 punktów, ilość ta stanowi podstawę do wystawienia oceny poprawnej ze sprawowania (ocena poprawna mieści się między 91-129 punktami). Każdy uczeń może zapracować na podniesienie lub obniżenie oceny.

 

Obowiązują następujące zasady:

Podniesienie oceny:

130-170 kpt. ocena dobra

171-211 kpt. ocena bardzo dobra

212 i więcej ocena wzorowa

Punkty pozytywne otrzymuje się za:

 

-          aktywny udział w pracach samorządu uczniowskiego                                 1-20 pkt.

(warunkiem uzyskania punktów jest zaangażowanie w pracę, a nie pełnienie funkcji;

punkty są przyznawane raz w semestrze)

 

-          aktywny udział w pracach samorządu klasowego                                     1-15 pkt.

(punkty przyznawane są raz w semestrze)

 

-          aktywny udział w organizacji imprez klasowych i szkolnych                       1-10 pkt.

-          udział w konkursach, olimpiadach i zawodach:                                                      1-30 pkt.

 • etap szkolny, dzielnicowy                                                                                         10 pkt.
 • etap miejski, rejonowy                                                                                            20 pkt.
 • etap wojewódzki i krajowy                                                                                     30 pkt.

uzyskane przez ucznia punkty w poszczególnych etapach sumują się

 • uczeń, który nie przeszedł zakładanego etapu, a włożył prace w przygotowanie

1-  9 pkt.

-          udział w konkursach i akcjach profilaktycznych                                                    5- 30 pkt.

 

-          udział w ogólnoszkolnych i miejskich akcjach sportowych, przedmiotowych 1-20 pkt.

-          udział w pracach nad wystrojem sal lekcyjnych:

 

 • dbanie o kwiaty                                                                                       1-  5 pkt.
 • gazetki klasowe (za każda gazetkę)                                                                      3-10 pkt.
 • dekorowanie sali ( z okazji świąt, imprez szkolnych)                                  1-  5 pkt.

-          udział w pracach porządkowych na rzecz klasy i szkoły:

 

 • utrzymywanie sali w czystości- za utrzymanie porządku w sali lekcyjnej odpowiedzialni są dyżurni, którzy za pełnienie swoich obowiązków otrzymują punkty;                                                                                                                         1- 5 pkt.
 • wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego szatni, zgodnie z regulaminem szatni uczniowskich, który jest załącznikiem do Statutu szkoły                               1-10 pkt.
 • dbanie o sprzęt szkolny, tereny zielone                                                       1- 5 pkt.

 

-         udział w zbiórkach charytatywnych np. WBŻ                                            1-10 pkt.

-         udział stały w akcjach wolontariackich np. Żurawinka, hospicjum,                  1-30 pkt.

Stowarzyszenie Osób z Zespołem Downa, Fundacja ?Mam marzenie?,

?Dziewczynka z zapałkami?

(punkty przyznawane raz w semestrze przez opiekuna akcji charytatywnych)

Za szczególne osiągnięcia uczeń otrzymuje nagrody przewidziane w Statucie Gimnazjum      nr 24   ( §29 pkt. 3)

 

 

Obniżenie oceny:

90-50 pkt. ocena nieodpowiednia

49 i mniej pkt. ocena naganna

Punkty negatywne otrzymuje się za:

 

-          spóźnienia (za każde)                                                                                                1 pkt.

(spóźnienia oznacza się w dzienniku lekcyjnym literą S)

 

-          godziny nieusprawiedliwione (za każdą godzinę)                                             3 pkt.

-           ucieczka z zajęć lekcyjnych                                                                                10 pkt.

 

Opuszczenie więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia skutkuje tym, że uczeń nie może otrzymać oceny dobrej (i wyższej) z zachowania.

Opuszczenie więcej niż 30 godzin bez usprawiedliwienia, bez względu na ilość uzyskanych punktów skutkuje tym, że uczeń nie może otrzymać oceny poprawnej (i wyższej) z zachowania.

 

-          złe zachowanie na lekcjach i przerwach                                                                 5-15 pkt.

(używanie wulgaryzmów, noszenie czapki na głowie w budynku, korzystanie z wszelkiego typu urządzeń nagrywających i odtwarzających obraz i dźwięk na lekcjach, uchylanie się od wychodzenia na boisko w czasie dużych przerw, używanie na lekcji telefonu komórkowego w jakimkolwiek celu, używanie na terenie szkoły telefonu komórkowego lub innych urządzeń w celu robienia zdjęć, nagrywania lub filmowania, jedzenie i picie na lekcjach itp.)

 

-          nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasy                                1-  5 pkt.

 

-          nie wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego szatni                               1-10 pkt.

-          niszczenie, zanieczyszczanie, śmiecenie terenów zielonych, brak dbałości

o sprzęt szkolny                                                                                                    1-  5 pkt.

 

-          karygodne zachowanie wobec nauczyciela i uczniów, pracowników szkoły   5- 40 pkt.

(bójki, wymuszenia, alkohol, papierosy, narkotyki, złe zachowanie na wyciecze, dyskotece, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej itp.)

 

W przypadku szczególnie agresywnych zachowań postępowanie reguluje załącznik do Statutu szkoły o procedurach w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji.

 

 

Przy przewinieniach rodzaju: picie alkoholu, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków, wymuszenia, kradzieże, bójki z narażeniem zdrowia i życia, świadome, notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innego ucznia, mimo upomnień, uczeń nie może otrzymać oceny innej niż naganną.

 

Za szczególne przewinienia uczeń otrzymuje kary przewidziane w Statucie Gimnazjum nr 24      (§ 29 pkt. 7 do 9).

 

Punkty będą odnotowywane najpierw w zeszycie uwag i sumarycznie w dzienniku lekcyjnym.

 

 

2) Oceny proponowane przez nauczycieli.

 

-     Na koniec każdego semestru wychowawca klasy przygotowuje formularz, na którym inni nauczyciele mają obowiązek zaproponowania swojej oceny z zachowania dla każdego ucznia. Wychowawca zobowiązany jest uwzględnić te propozycje ustalając ostateczną ocenę z zachowania.

-     Przy bardzo znaczących różnicach w ocenie ucznia przez nauczycieli wychowawca uwzględniając pkt. 6 niniejszego regulaminu podejmuje ostateczną decyzję.

 

 

3) Opinia wychowawcy klasy.

 

Wychowawca  przyznaje raz w semestrze punkty za:

 

-          kulturę osobistą ucznia                                                                               0-20pkt.

-          odstępstwa od norm estetycznych przyjętych w szkole                             -5-20pkt.

(mocny makijaż, farbowanie włosów, wyzywający strój, tipsy, malowanie w jaskrawych kolorach paznokci, kolczyki na ciele z wyjątkiem niedużych kolczyków w uszach, kaptury na głowach, szorty oraz odzież oznaczona symbolami, które nie pełnią pozytywnych funkcji wychowawczych itp.)

-              uchylanie się od obowiązku noszenia mundurków:

 • brak mundurka (każdorazowo)                                                                                  3pkt.

 

Noszenie mundurka przez ucznia sprawdza nauczyciel na pierwszej lekcji danej klasy każdego dnia. Odnotowuje brak mundurka przez zaznaczenie kółka przy sprawdzaniu obecności.

Na koniec semestru wychowawca zlicza każdorazowy brak mundurka i przydziela minusowe punkty.

Osoby, które nie noszą mundurka nie mogą otrzymać oceny wzorowej i bardzo dobrej             z zachowania.

Wychowawca ma prawo w szczególnych sytuacjach rażącego nieprzestrzegania regulaminu szkolnego udzielić uczniowi pisemnego upomnienia lub nagany (Statut Gimnazjum nr 2 4 § 29 pkt. 9)

-          Pisemne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy powoduje, że uczeń nie może otrzymać oceny dobrej z zachowania.

-          Pisemna nagana wychowawcy klasy skutkuje tym, że bez względu na ilość punktów, uczeń nie może otrzymać oceny poprawnej z zachowania.

 

 

Klasyfikowanie

 

§ 4.

 1. Nauczyciele przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz wychowawcy klas ustalają okresowe stopnie i oceny z zachowania w końcu każdego semestru w terminie określonym każdorazowo przez dyrektora szkoły, nie później jednak jak na 14 dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.
 2. Stopnie i oceny z zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są stopniami (ocenami) rocznymi, uwzględniającymi wiadomości, umiejętności           i zachowanie ucznia z poprzedniego okresu.

 

 

 

 

§ 5.

 

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony         z zajęć wychowania fizycznego.
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza i wniosku rodziców ucznia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ?zwolniony?.

 

 

§ 6.

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali ustalonej w Statucie Gimnazjum nr 24 i niniejszym Regulaminie.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w Gimnazjum nr 24 raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu, przed feriami zimowymi.
 3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali ocen o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 7 września 2004r. w sprawie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 4. W Gimnazjum obowiązuje jednolity sposób wpisywania ocen przewidywanych do dziennika lekcyjnego. Oceny te nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są zapisywać cyfrą w rubryce poprzedzającej rubrykę przeznaczoną na wpisanie rocznych ocen klasyfikacyjnych. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wpisuje do dziennika wychowawca klasy.
 5. Na 14 dni przed końcoworocznym (semestralnym) posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych.  O przewidywanej dla ucznia końcoworocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej należy poinformować ucznia, rodziców (prawnych opiekunów) na miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych w danym semestrze (roku szkolnym).
 6. Sposoby informowania rodziców o ocenach przewidywanych oraz śródrocznych     i rocznych (semestralnych):
 • Przekazanie druków z ocenami uczniom, z poleceniem zwrotu druku podpisanego przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów). Wychowawca zobowiązany jest wcześniej (na pierwszym zebraniu) poinformować rodziców o terminie przekazania druków z ocenami.
 • Za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 • Druk zawierający oceny jest opracowany przez szkołę.
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania ? wychowawca klasy      po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

10.  Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

11.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

12.  Uczeń, który nie spełnił wymagań określonych w punkcie 11 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

13.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci            i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

14.  Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.                      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 7.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej            z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

-         realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

-         spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

-         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

-         nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający        w szczególności:

-         imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 - skład komisji;

-         termin egzaminu klasyfikacyjnego;

-         zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

-         wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

16.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 17 i § 8.

17.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8.

18.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 8.

 

 

 

 

§ 8.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

-         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną  ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

-         w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;             w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-         dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-         wychowawca klasy,

-         wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-         pedagog,

-         psycholog,

-         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-         przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt a ? prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej ceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 8.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

-         skład komisji,

-         termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2,

-         zadania (pytania) sprawdzające,

-         wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-         skład komisji,

-         termin posiedzenia komisji,

-         wynik głosowania,

-         ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. a, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.  Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,        z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

Egzamin poprawkowy

§ 9.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną           z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

-         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

-         nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

-         nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający           w szczególności:

-         skład komisji;

-         termin egzaminu poprawkowego;

-         pytania egzaminacyjne;

-         wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

Ukończenie szkoły

§ 10.

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum:

-         jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

-         jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, organizowanego przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

 

 

§ 11.

 1. 1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego nieokreślone w regulaminach wewnętrznych określają akty nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

 

 

 

 

Egzamin gimnazjalny

(wyciąg z przepisów zawartych w Rozporządzeniu MEN i S  z 7 września 2004)

§ 12.

 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

-         w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;

-         w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

-         w części trzeciej ? wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego,

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany "egzaminem gimnazjalnym".

1a.  Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.

1b. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.

1c.  Deklarację, o której mówi się w pkcie. 1b składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

1d. Informacje o języku obcym, z zakresu którego uczeń przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, dołącza się do listy uczniów przystępujących do wym. egzaminu.

 1. Informator, zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form jego przeprowadzania, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 2. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić               do  egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,         w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa        w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego                     do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić         na podstawie tego orzeczenia.
 5. Opinia, o której mowa w ust. 4, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, z tym że:

-         w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.

 1. Opinię, o której mowa w ust. 4, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 2. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach          i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 3. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 4 i 8, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

10.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych    o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

11.  Zwolnienie części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem                    z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

12.  Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

13.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

14.  Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

15.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel,        o którym mowa w ust. 14, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.

16.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w szczególności:

-         przygotowuje listę uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów  przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż        do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;

-         nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

-         powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem egzaminu gimnazjalnego;

-         powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;

-         informuje uczniów o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego;

-         nadzoruje przebieg egzaminu gimnazjalnego;

-         przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów,            o których mowa w ust. 4;

-         sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego albo przerwali egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

-         zabezpiecza, po zakończeniu egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

-         nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

17.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne                do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone,   a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne                            do przeprowadzenia  egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne                     do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

18.  W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 17, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

19.  Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa odpowiednio: część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza 120 minut, część językowa ? 90 min., z zastrzeżeniem ust. 20.

20.  Dla uczniów, o których mowa w ust. 4, czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 60 minut w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej i o 45 min. w części językowej egzaminu.

21.  W przypadku gdy egzamin gimnazjalny ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

22.  W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

-         przewodniczący;

-         co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

23.  Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej sali.

24.  W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.

25.  Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.

26.  Członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.

27.  Przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, nie zostały naruszone.

28.  W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 28, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

29.  W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust.28, nie zostały naruszone przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

30.  Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

31.  Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.

32.  Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

33.  Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.

34.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

35.  W sali, w której jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie można korzystać               z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

36.  Każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

37.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali.            W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

38.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w ust. 55.

39.  W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

40.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego egzamin gimnazjalny. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu gimnazjalnego zamieszcza się w protokole. Uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

41.  Uczeń może uzyskać za każdą część egzaminu gimnazjalnego maksymalnie po 50 punktów.

42.  Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów,  powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.

43.  Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

44.  Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

45.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 46.

46.  W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.

47.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

48.  Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

49.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,                  a w przypadku, o którym mowa w ust. 44 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

50.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 49, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

51.  Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu  egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.

52.  Protokół, o którym mowa w ust. 51, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

53.  Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.

54.  Dokumentację egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych         w odrębnych przepisach.

55.  Obserwatorami egzaminu gimnazjalnego mogą być:

-         delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

-         delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;

-         delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli.

56.  Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu egzaminu gimnazjalnego w danej szkole.

57.  Osoby, o których mowa w ust. 55, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

58.  Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać          ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

59.  Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego,  zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

60.  Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.

61.  W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

62.  W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

63.  W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej,         w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia egzamin tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

64.  Termin ponownego egzaminu, o którym mowa w ust. 61 - 63, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

 

 

 

 

 

Przepisy końcowe

§13.

 

 

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają decyzji Rady Pedagogicznej i formy pisemnej. Wyjątek stanowią zmiany wynikające ze zmiany aktów prawnych wyższego rzędu, które wymagają wyłącznie wprowadzenia w życie aneksem lub w przypadku większych zmian ? dostosowania przepisów niniejszego regulaminu do zmian zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu.
 2. Wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane przez Radę Pedagogiczną zgodnie z jej najlepszą wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem praw ucznia.

 

 

Niniejszy Regulamin poddano konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców                      i Samorządem Uczniowskim Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu.

 

 

 

Tekst jednolity po zmianach: 30 sierpnia 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 

Na podstawie § 3.3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, oraz Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                    w Gimnazjum nr 24 w Poznaniu, ustala się co następuje:

 1. Pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikującego pozytywną ocenę roczną    z przedmiotu nauczania może składać uczeń, który:

-         ma dużą ilość usprawiedliwionych nieobecności, spowodowanych np. długotrwałą chorobą lub wyjazdem poza granice kraju,

-         ma małą liczbę ocen cząstkowych z danego przedmiotu nauczania, nie będącą wynikiem niskiej frekwencji ucznia na zajęciach,

-         posiada pozaszkolne, znaczące osiągnięcia, obejmujące swym zakresem materiał danego przedmiotu nauczania,

-         ocena klasyfikacyjna z przedmiotu nauczania jest niejednoznaczna w kontekście uzyskanych przez ucznia ocen cząstkowych,

-         prezentuje, przez cały okres nauki, właściwy stosunek do przedmiotu nauczania ? jest to warunek konieczny w przypadku spełniania któregokolwiek z powyższych.

 1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu weryfikującego pozytywną ocenę roczną składają rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora szkoły w terminie trzech dni od wystawienia pierwotnej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Wniosek rozpatrywany jest w trybie natychmiastowym przez zespół powołany w tym celu przez Dyrektora szkoły, w składzie:

-         Dyrektor szkoły ? jako przewodniczący,

-         zastępca Dyrektora szkoły,

-         nauczyciel uczący danego przedmiotu nauczania,

-         nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

-         wychowawca klasy,

-         pedagog lub psycholog szkolny.

 1. Wniosek zostaje przyjęty po sprawdzeniu jego zasadności w głosowaniu jawnym.            W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Egzamin weryfikujący pozytywną ocenę z przedmiotu nauczania przeprowadza w ciągu trzech dni od złożenia wniosku, komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, w składzie:

-         Dyrektor lub zastępca dyrektora szkoły ? jako przewodniczący,

-         wychowawca klasy,

-         nauczyciel uczący danego przedmiotu nauczania,

-         nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu nauczania,

-         pedagog lub psycholog szkolny.

 1. Tryb przeprowadzania egzaminu weryfikującego pozytywną ocenę z przedmiotu nauczania:

-         egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki lub wychowania, w których to przedmiotach egzamin powinien mieć formę przede wszystkim praktyczną,

-         egzamin trwa 90 min.,

-         pytania i zadania egzaminacyjne opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu        we współpracy z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu,

-         pytania i zadania muszą być zgodne z opracowanymi w szkole kryteriami oceniania           z danego przedmiotu nauczania i dostosowane do oceny o jeden stopień wyższej od oceny wystawionej pierwotnie,

-         uczeń zalicza pozytywnie egzamin w przypadku uzyskania 75% poprawnych odpowiedzi.

 1. Z egzaminu sporządza się protokół zawierający:

-         skład komisji,

-         termin przeprowadzonego egzaminu,

-         pytania i zadania sprawdzające,

-         wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę,

-         karta odpowiedzi stanowi załącznik do protokółu.

 1. W przypadku oceny rocznej z zachowania, tryb składania wniosku jest identyczny jak      w przypadku oceny z przedmiotu nauczania.
 2. Dyrektor szkoły w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania powołuje komisję w składzie:

-         dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-         wychowawca klasy,

-         wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-         pedagog,

-         psycholog,

-         przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-         przedstawiciel rady rodziców.

10.  Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania

Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

Nr 2

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia na lekcji

W przypadku, gdy uczeń zachowuje się w sposób uniemożliwiający prowadzenie zajęć  i nie reaguje na upomnienia nauczyciela należy podjąć następujące procedury:

 

 

 1. Nauczyciel prosi  dyżurującego  na korytarzu pracownika szkoły o powiadomienie           o sytuacji pedagoga lub psychologa szkolnego. W przypadku nieobecności pracownika szkoły na korytarzu nauczyciel może poprosić o przypilnowanie klasy drugiego nauczyciela, mającego zajęcia w klasie sąsiedniej i sam informuje o zajściu pedagoga bądź psychologa. Nauczyciel może też zadzwonić (z tel. komórkowego) do sekretariatu szkoły i poprosić o kontakt z pedagogiem lub psychologiem.
 2. 2. Pedagog lub psycholog szkolny zabiorą ucznia z lekcji.
 3. W tym czasie uczeń będzie przebywał w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego.
 4. Pedagog lub psycholog szkolny telefonicznie powiadomią rodziców o zachowaniu ucznia i o zabraniu go z lekcji.
 5. Nieobecność na zajęciach będzie dla ucznia  godziną nieusprawiedliwioną
 6. Uczeń będzie mógł wrócić na kolejną lekcję po rozmowie interwencyjnej z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
 7. W sytuacji bardzo agresywnego zachowania ucznia ( grożenie, napaść słowna, fizyczna, pobudzenie fizyczne, niemożność uspokojenia przez nauczyciela) nauczyciel informuje pedagoga lub psychologa szkolnego, a ten zawiadamia Policję ( nr 997). Patrol Policji po przyjeździe sporządzi notatkę lub zabierze ucznia do Komisariatu na ul.Polanka.
 8. Jeżeli uczeń kolejny raz (trzeci) będzie zachowywał się nagannie i znów zostanie doprowadzony do pedagoga bądź psychologa szkolnego wówczas rodzic będzie zobowiązany przyjechać i odebrać dziecko ze szkoły.
 9. Podczas nieobecności w szkole pedagoga lub psychologa szkolnego uczeń powinien być doprowadzony do sekretariatu. Pracownik sekretariatu zawiadamia rodziców o incydencie i (lub) dzwoni na Policję.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania

Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

Nr 1

Regulamin  szatni uczniowskich

 

 1. Do szatni uczniowskich mają prawo wejść wyłącznie osoby upoważnione, czyli:

 

- uczniowie dyżurni

- pani woźna

- nauczyciel dyżurujący na korytarzu

 

 1. Dyżurnych wyznacza wychowawca klasy w liczbie dwóch osób na okres     minimum dwóch tygodni (jeżeli dyżurni nie wywiązują się z obowiązków wychowawca powinien ich zmienić; patrz regulamin oceniania).
 2. Do obowiązków dyżurnego należy:

 

- przyjście do szatni 10 min. Przed rozpoczęciem lekcji dla danej klasy,

- przyjmowanie i wydawanie odzieży,

- w przypadku dużych przerw i zakończenia lekcji dotarcie w jak         najkrótszym czasie do szatni,

- właściwe traktowanie powierzonej sobie odzieży

 

 1. Sposób pełnienia dyżuru w szatniach znajdzie swe odzwierciedlenie w ocenie ze   sprawowania.
 2. Dyżur uczniowski w szatniach kończy się równo z dzwonkiem, a uczeń dyżurny jest zobowiązany dotrzeć na lekcję nie później niż w 3 min. po dzwonku. Wychowawca klasy jest zobowiązany do zgłoszenia nazwisk dyżurujących uczniów do wicedyrektora szkoły.
 3. W przypadku spóźnienia ucznia do 10 min. szatnię otwiera pani woźna i   odbiera odzież.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjścia ucznia ze szkoły, pani woźna wydaje odzież po uprzednim porozumieniu się z przedstawicielem dyrekcji lub  wychowawcą klasy.
 5. Dyżury w szatniach uczniowskich obowiązują od 1.10 do 30.04 każdego roku, z możliwością przedłużenia dyżurów także na inne miesiące.
 6. Klucze mogą posiadać wyłącznie dyżurni.

10. W przypadku zagubienia kluczy, koszty ich dorobienia ponoszą dyżurni.

 

Załącznik do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania

Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

Nr 3

 

 

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
na terenie szkoły

 

 

 • Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego w czasie przerwy w celu odbycia rozmowy i wysłania SMS-a.
 • Na terenie całej szkoły obowiązuje zakaz nagrywania, robienia zdjęć              i filmowania.
 • Uczeń powinien w trakcie trwania zajęć lekcyjnych mieć wyłączony               i schowany telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne.

 

 

 

Procedury postępowania w przypadku naruszenia regulaminu dotyczącego używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 

 

 1. W przypadku naruszenia regulaminu nauczyciel ma obowiązek odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne.
 2. Uczeń wyłącza telefon w obecności nauczyciela.
 3. Nauczyciel przekazuje urządzenie do sekretariatu szkoły.
 4. Urządzenie elektroniczne może być odebrane z sekretariatu szkoły wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 5. Jeżeli uczeń nie podporządkuje się niniejszemu regulaminowi, dalsze postępowanie zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Internetowy


  Wyróżnienie!  Losowe zdjęcie

  Do wakacji pozostało:

  countdown expired

  © 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

  | os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

  | NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

  | e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl |   

   

  Designed by Business wordpress themes and freepoker.