wtorek, 27 września 2011 14:34

z poprawkami z dnia 30.08.2011 r.

 

Rozdział I.

Postanowienia wstępne.


 

 

 1. Publiczne Gimnazjum nr 24 w Poznaniu, zwane w dalszej części Statutu ?Gimnazjum?, jest szkołą publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
 2. Publiczne Gimnazjum nr 24 jest usytuowane na Osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 29 w Poznaniu, w budynku Szkoły Podstawowej nr 43.
 3. Gimnazjum nadano imię Unii Europejskiej (Uchwała Rady Miasta Poznania nr LXXI/834/III/2001).
 4. Gimnazjum prowadzi Miasto Poznań.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum sprawuje Kurator Oświaty w Poznaniu.
 6. Czas nauki w Gimnazjum wynosi 3 lata.
 7. Gimnazjum jest szkołą obowiązkową. W przyjęciu do szkoły pierwszeństwo mają uczniowie zamieszkujący obwód szkolny wyznaczony dla Gimnazjum.
 8. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej poprzez rozporządzenia o organizacji roku szkolnego, oraz Kurator Oświaty w Poznaniu.

Rozdział II.

Cele i zadania Gimnazjum


§ 1.

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz innych aktach prawnych, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, uprawniające do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum, poprzez innowacyjny i nowatorski proces dydaktyczny, umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych ? przedmiotowych, językowych, informatycznych, artystycznych, sportowych itp.;
 2. umożliwia rozwijanie zainteresowań, poznanie świata, m.in. poprzez kontakty międzynarodowe ze szkołami partnerskimi w Europie lub realizację międzynarodowych programów edukacyjnych i wychowawczych;
 3. umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub przyszłego zawodu, poprzez m.in. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych;
 4. kształtuje u uczniów postawy patriotyzmu, tolerancji i humanizmu oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego;
 5. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do możliwości Gimnazjum i wieku uczniów, poprzez:
 • zapewnienie odpowiedniej bazy uczniom Gimnazjum;
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
 • realizowanie programu wychowawczego Gimnazjum;
 • organizację współdziałania Gimnazjum z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 1. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, m.in. poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, umożliwienie spożywania posiłków.
 1. organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

 

Rozdział III.

Organy Gimnazjum


 

 

§ 2.

Organami Gimnazjum są:

 1. Dyrektor Gimnazjum
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

§ 3.

Kompetencje Dyrektora Gimnazjum określa się następująco:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
 3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej - jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
 5. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;
 6. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom Gimnazjum;
 8. dysponuje środkami finansowymi;
 9. ustala ramowy plan nauczania na cały cykl kształcenia;
 10. opracowuje arkusz organizacyjny;
 11. dba o powierzone mienie;
 12. wydaje polecenia służbowe;
 13. dokonuje oceny pracy nauczyciela;
 14. realizuje pozostałe zadania, wynikające z ustawy ?Karta Nauczyciela?;
 15. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;
 16. reprezentuje Gimnazjum na zewnątrz;
 17. współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
 18. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy poszczególnymi organami;
 19. przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
 20. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych, z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
 21. prowadzi dokumentację pedagogiczną, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 22. tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe, przedmiotowo-problemowe oraz inne zespoły nauczycielskie.

§ 4.

 1. Rada Pedagogiczna dzieli się na zespoły nauczycielskie, wychowawcze, problemowe, problemowo-przedmiotowe.
  1. indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami;,
  2. semestralne i śródsemestralne zebrania z rodzicami;
  3. badanie opinii rodziców szkole;
  4. współpraca przy organizacji i prowadzeniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych;
  5. klasowe imprezy integracyjne;
  6. pedagogizacja rodziców.
  7. Posiedzenia Rady są protokołowane.
  8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej ? członków Rady.
  9. Uchwały mają charakter aktu prawnego.
  10. Członkowie Rady są zobowiązani do zachowywania tajemnicy służbowej, tj. nie- ujawniania spraw będących przedmiotem jej posiedzeń.
  11. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim uchwala program wychowawczy szkoły.
  12. Rada Pedagogiczna zatwierdza program nauczania i zestaw podręczników dla poszczególnych poziomów nauczania.
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Gimnazjum. Do kompetencji Rady pedagogicznej należy:
 1. zatwierdza plany pracy Gimnazjum;
 2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 4. podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klasy przysposabiającej do zawodu;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 6. występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora;
 7. występuje z umotywowanym wnioskiem do dyrektora o odwołanie z funkcji wicedyrektora;
 8. deleguje dwóch przedstawicieli do Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora;
 9. opiniuje tygodniowy podział godzin;
 10. opiniuje projekt planu finansowego;
 11. opiniuje propozycje Dyrektora Gimnazjum w sprawie przydziału obowiązków;
 12. uchwalanie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 1. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin  swojej działalności.
 2. Rada Pedagogiczna współpracuje z rodzicami w różnorodnych farmach działania:

 

 

 

§ 5.

 1. Rada Rodziców zrzesza wszystkich rodziców uczniów Gimnazjum. Rada Rodziców posiada następujące kompetencje:
  1. występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich problemów edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych;
  2. udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
  3. działa na rzecz stałej poprawy bazy placówki;
  4. pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Gimnazjum;
  5. współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz organizacji ich wypoczynku;
  6. współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Gimnazjum;
  7. deleguje dwóch przedstawicieli do składu Komisji Konkursowej na Dyrektora Gimnazjum.
  8. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
  9. Regulamin ustala kadencję i tryb powoływania i odwoływania Rady Rodziców.
  10. Regulamin określa organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji.
  11. Regulamin określa tryb podejmowania uchwał i zasady wydatkowania fundusz.
  12. Regulamin określa formy współdziałania z innymi organami Gimnazjum.
  13. Regulamin opracowuje Rada Rodziców i zatwierdza go na zebraniu ogólnym.

 

§ 6.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum. Samorząd Uczniowski powołuje ze swego grona organy wykonawcze, określone w Regulaminie Samorządu. Do jego kompetencji należy:
  1. reprezentowanie interesów uczniów w zakresie:
 • oceniania, klasyfikowania i promowania;
 • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności;
 1. przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami kształcenia, stawianymi wymaganiami;
 • prawo do organizacji życia szkolnego;
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej - zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
  w porozumieniu z Dyrektorem Gimnazjum;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna Samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swej działalności, przedstawia go do  zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

Rozdział IV.

Zasady rozwiązywania konfliktów w Gimnazjum.


§ 7.

 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile nie są sprzeczne z obowiązującym prawem:
 2. wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 3. rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady, jeżeli regulaminy nie dają jednoznacznych rozwiązań;
 4. reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet;
 5. bezpośrednio współpracuje ze społecznym organem Gimnazjum, jakim jest Rada Rodziców.

 

§ 8.

 1. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego ?  w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Gimnazjum, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady, uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. Uchwała wchodzi w życie po przyjęciu zmian ustalonych w drodze powyższych uzgodnień.
 2. W sprawach spornych, zaistniałych pomiędzy uczniem a nauczycielem, ustala się następujący tryb postępowania:
 3. uczeń zgłasza swe zastrzeżenia do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy;
 4. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem-opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
 5. sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne ? Dyrektor może powyższe prawo przekazać Wicedyrektorowi, o ile zostanie utworzone takie stanowisko.

Rozdział V.

Organizacja Gimnazjum


 

 

§ 9.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Gimnazjum, opracowany przez Dyrektora - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Akusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego ? do dnia 30 maja danego roku. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w zakresie diagnozowania potrzeb uczniów.

 

 

§ 10.

Regulamin przyjęć uczniów spoza rejonu do Gimnazjum nr 24 w Poznaniu

 1. Do Gimnazjum nr 24 może zostać przyjęty uczeń spoza rejonu wymienionej szkoły, o ile Gimnazjum nr 24 dysponuje wolnymi miejscami, a uczeń spełnia warunki określone w dalszej części regulaminu.
 2. Rodzic (opiekun prawny) dokonujący zapisu dziecka spoza rejonu do Gimnazjum nr 24 w Poznaniu jest zobowiązany przedstawić następującą dokumentację:
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy V szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o ocenach uzyskanych na koniec I semestru klasy VI szkoły podstawowej,
 • wypełnioną ankietę (można wypełnić w trakcie zapisu na terenie szkoły),
 • dowód osobisty (do wglądu)
 1. Aby zostać przyjętym do Gimnazjum nr 24 w Poznaniu uczeń spoza rejonu powinien spełniać następujące warunki:
 • na świadectwie ukończenia klasy V ocena ze sprawowania nie powinna być niższa niż dobra,
 • uczeń powinien legitymować się średnią ocen na świadectwie ukończenia klasy V nie niższą niż 3,8 ? liczoną z j. polskiego, j. obcego, historii, przyrody i matematyki.
 1. Powyższe ustalenia nie dotyczą uczniów przyjmowanych do tworzonych w Gimnazjum nr 24 klas alternatywnych (integracyjnych, terapeutycznych lub wyrównawczych) i oddziałów sportowych. Nabór do tych klas odbywa się na odrębnych zasadach.
 2. Uczeń spoza rejonu przyjęty do Gimnazjum nr 24 staje się pełnoprawnym uczniem wymienionej szkoły i podlega w całej rozciągłości obowiązującym w niej prawom.
 3. Na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) wyrażona na piśmie uczeń może być przeniesiony do szkoły rejonowej lub innego wybranego przez siebie gimnazjum w trakcie nauki w Gimnazjum nr 24.

 

§ 11.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 20 ? 30 osób.. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej lub wewnętrznym programem Gimnazjum. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Gimnazjum.
 2. Gimnazjum organizuje oddziały sportowe.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 4. Podstawową formą pracy Gimnazjum są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym:
 5. godzina lekcyjna trwa 45 minut;
 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej(od 30 ? 60 min.), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
 7. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania
 8. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
 9. W przypadku określonym w punktach: 5a, 5b i 5c ? oddział podlega podziałowi o ile liczy co najmniej 24 uczniów; w przypadku określonym w punkcie 5d- oddział podlega podziałowi o ile liczy co najmniej 30 uczniów.
 10. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, nauczania języków obcych, elementów informatyki, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
  1. języków obcych,
  2. informatyki,
  3. wychowania fizycznego,

 

§ 12.

 1. Dla uczniów Gimnazjum, którzy po pierwszym roku nauki i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, można organizować klasy przysposabiające do pracy:
 2. klasę przysposabiającą do zawodu organizuje Dyrektor Gimnazjum za zgodą organu prowadzącego, na podstawie odrębnych przepisów;
 3. Dyrektor Gimnazjum kieruje ucznia do klasy przysposabiającej do zawodu na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wyniki sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodę rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
 4. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie
  z podstawą programowa kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb
  i możliwości uczniów.
 5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia, zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
 6. Przysposobienie do pracy może być organizowane w Gimnazjum lub poza Gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez Dyrektora Gimnazjum, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego oraz pracodawcą.

 

§ 13.

 1. Gimnazjum posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji:
 2. biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;
 3. biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku sportowego. Jedno z pomieszczeń jest przeznaczone na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru; drugie umożliwia uczniom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

 

 

 1. Do zadań bibliotekarza należy:
  1. opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
  2. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;
  3. określenie godzin wypożyczania książek, przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;
  4. udostępnianie książek oraz innych źródeł informacji;
  5. rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  6. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  7. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
  8. organizowanie konkursów czytelniczych;
  9. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
  10. współpraca z nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami;
  11. prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczego;
  12. zakup i oprawa książek;
  13. bieżące informowanie uczniów i pracowników o nowościach literatury, w tym literatury pedagogicznej.

§ 14.

 1. Dla realizacji celów statutowych Gimnazjum korzysta z pomieszczeń znajdujących się  w budynku na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej 29 w Poznaniu:
 2. sale lekcyjne ? 9 pomieszczeń,
 3. klasopracownie:
 • fizyczna
 • biologiczna
 • techniczno-plastyczna
 • dwie pracownie informatyczne
 • dwie sale do prowadzenia zajęć warsztatowych
 1. blok sportowy wraz z zapleczem sanitarnym
 2. gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
 3. stołówka
 4. biblioteka
 5. tereny zielone i przyszkolne tereny sportowe
 6. pomieszczenia socjalne i sanitarne dla uczniów i nauczycieli, pomieszczenia administracyjne i inne.

§ 15.

 1. Gimnazjum posiada własny system wychowawczy oraz wewnątrzszkolny system oceniania, które zawarte są w Programie Szkoły, stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu.

§ 16.

 1. W Gimnazjum mogą być tworzone oddziały integracyjne. Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 20 osób, w tym 3 uczniów z orzeczonymi dysfunkcjami.

 

§ 17.

 1. W Gimnazjum w zależności od potrzeb i możliwości, są organizowane zajęcia pozalekcyjne.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w Gimnazjum pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:
  1. klas terapeutycznych,
  2. zajęć rozwijających uzdolnienia,
  3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
  5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
  6. porad i konsultacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI.

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum


§ 18.

 1. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacji Gimnazjum, stosownie do liczby godzin zajęć edukacyjnych, wynikających z ramowego planu nauczania.
 2. Dla efektownego funkcjonowania Gimnazjum utworzone są następujące stanowiska pracowników pedagogicznych:
 1. dyrektor Gimnazjum,
 2. wicedyrektor Gimnazjum,
 3. nauczyciel bibliotekarz,
 4. nauczyciel,
 5. pedagog,
 6. psycholog

§ 19.

 1. Gimnazjum posiada własną  obsługę finansowo-księgową, administracyjną, porządkową, konserwatorską. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

§ 20

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i za powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy:
 3. efektywnie prowadzić proces dydaktyczno-wychowawczy;
 4. przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
 5. dbać o poprawność językową wypowiedzi własnych i uczniów;
 6. podnosić poziom i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne;
 7. aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach szkoleniowych Rady Pedagogicznej i konferencjach metodycznych;
 8. stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania;
 9. wspomagać rozwój psychofizyczny uczniów poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć lekcyjnych;
 10. stosować zasady oceniania zgodne z przyjętymi przez szkołę kryteriami;
 11. służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
 12. wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt;
 13. na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów;
 14. kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
 15. uczestniczyć w szkoleniach BHP, organizowanych przez zakład pracy;
 16. przestrzegać zapisów statutowych;
 17. zapoznawać się ze stanem aktualnym prawa oświatowego;
 18. zgłaszać kierownikowi administracyjnemu lub Dyrektorowi zauważone usterki;
 19. w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować ścisłe przestrzeganie odpowiednich regulaminów;
 20. w salach gimnastycznych i na boisku sportowym używać wyłącznie sprawnego sprzętu;
 21. pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem.
 22. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe, zespoły wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 23. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu, na wniosek zespołu. Do zadań zespołu należy:
 24. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
 25. opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
 26. opiniowanie przygotowanych w Gimnazjum autorskich programów nauczania;
 27. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciel.
 28. Zadania nauczycieli  i specjalistów związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach):

 

 1. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z niedostosowania społecznego,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych  z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
 • z innych potrzeb ucznia
 1. Prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu:
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów
 1. Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 2. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 3. Udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem.

Celem zespołu jest:

 • Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;
 • Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię ? także zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;
 • Zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji
 • opracowanie dla ucznia planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych oraz okresowa ocena skuteczności zaplanowanych działań;
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
§ 21.

 1. Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ?wychowawcą?:
 2. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały okres nauczania w Gimnazjum;
 3. obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego;
 4. wychowawca pełni swą funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy ? oddziału do chwili ukończenia przez uczniów tej klasy Gimnazjum, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.
 5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami Gimnazjum, a w szczególności:
 6. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 7. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 8. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów prze  wychowanków.
 9. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa powyżej, winien:
 10. zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;
 11. opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy, uwzględniający wychowanie parorodzinne;
 12. utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji działań wychowawczych;
 13. współpracować z rodzicami, włączając ich w rozwiązywanie problemów wychowawczych;
 14. współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 15. śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
 16. dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
 17. udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp.
 18. kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
 19. utrzymywać stały kontakt z rodzicami lub opiekunami w sprawach postępów ucznia w nauce i zachowaniu;
 20. powiadamiać o przewidywanej dla ucznia okresowej / rocznej ocenie niedostatecznej na miesiąc przed zakończeniem semestru / roku szkolnego;
 21. na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach semestralnych / rocznych, poprzez wpis do dzienniczka ucznia;
 22. uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach z rodzicami, w tym w wywiadówkach.
 23. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej: dziennik lekcyjny, dziennik wychowawcy klasowego, arkusze ocen, świadectwa szkolne itp.
 24. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz psychologa i pedagoga szkolnego.

§ 22.

 1. W Gimnazjum dopuszcza się możliwość utworzenia stanowisk wicedyrektorów. Warunkiem utworzenia stanowiska wicedyrektora jest odpowiednia ilość oddziałów (co najmniej 12 oddziałów), oraz zgoda organu prowadzącego. Wicedyrektor posiada następujące kompetencje:
 2. zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności;
 3. przygotowuje projekty tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych oraz kalendarza imprez szkolnych, a także innych zleconych przez Dyrektora;
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny nad przedmiotami i zajęciami wskazanymi w zakresie swoich czynności ustalonych przez Dyrektora;
 5. przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, nad którymi sprawuje nadzór pedagogiczny;
 6. wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla tych nauczycieli, którzy znajdują się w jego bezpośrednim nadzorze pedagogicznym;
 7. kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego;
 8. opracowuje materiały analityczne oraz oceny dotyczące efektów kształcenia i wychowania;
 9. wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Gimnazjum.
 10. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie zainteresowany potwierdza własnym podpisem.

 

§ 23.

 1. Gimnazjum zatrudnia pedagoga i psychologa szkolnego.
 2. Do obowiązków pedagoga, psychologa szkolnego oprócz zadań wymienionych w § 20 pkt. 5 Statutu Gimnazjum, należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia,
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 4. współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie wspólnego oddziaływania na rzecz uczniów wymagających opieki i pomocy wychowawczej,
 5. udzielanie pomocy uczniom przeżywającym niepowodzenia szkolne na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, środowiskowych i szkolnych,
 6. prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia, nauczycielami biologii, wychowania do życia w rodzinie i wychowawcami profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, palenia tytoniu oraz współdziałanie w wychowaniu zdrowotnym ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zapobieganiem HIV (AIDS) i narkomanii,
 7. współpraca z wychowawcami i innymi pracownikami Gimnazjum w egzekwowaniu od uczniów przestrzegania ustaleń Statutu  Gimnazjum
 8. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 9. prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 10. pomoc członkom zespołu w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia;
 11. konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym:     z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy;
 12. postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);
 13. prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych  z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.
 14. postulowanie (prowadzenie, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami) zajęć specjalistycznych
 15. konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom;
 16. planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
 17. występowanie z propozycją udzielania uczniowi pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania.
 18. pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej);
 19. opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich;
 20. opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich;
 21. działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym.

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole).
 2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
  3. prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę,
  5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

 

 

 

Rozdział VII.

Uczniowie Gimnazjum


 

 

§ 24.

 1. Do Gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dyrektor Gimnazjum może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki w Gimnazjum, aż do jego ukończenia, przez ucznia, który ukończył 18 rok życia
 2. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów, zamieszkujących ustalony dla Gimnazjum obwód. Warunkiem przyjęcia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz potwierdzenie zameldowania bądź zamieszkiwania ucznia na danym terenie. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
 3. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Gimnazjum powołuje klasy alternatywne. Warunki tworzenia i prowadzenia wymienionych klas regulują odrębne przepisy.
 4. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.

§ 25.

1. Tradycje i ceremoniał szkoły.

 1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania jej tradycji. Do ceremoniału szkolnego należą np.:
 • Rajd szkolny,
 • Festyn Szkolny: Rodzice Dzieciom ? Dzieci Rodzicom lub Dzień Europejczyka,
 • Wręczenie dyplomów Przyjaciela Szkoły,
 • Pożegnanie Szkoły przez uczniów najwyższych klas.
 • Przyznanie tytułu Prymusa Szkoły
 • Jednolity strój
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych;

 

Rota ślubowania

 

My, uczniowie klas pierwszych, rozpoczynający naukę w Gimnazjum nr 24
im. Unii Europejskiej w Poznaniu w roku szkolnym ..../...., uroczyście ślubujemy:

 

 • dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, przestrzegać Statutu i kultywować tradycje Gimnazjum;
 • wytrwale pracować nad kształtowaniem swojego charakteru, pomnażaniem wiedzy i umiejętności;
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
 • w swoim postępowaniu kierować się zasadami humanizmu i tolerancji;
 • dbać o czystość mowy ojczystej;
 1. Do obowiązków ucznia należy podkreślanie uroczystym strojem następujących świąt państwowych i szkolnych:
 • Rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Święto Szkoły 9.05 (Święto Unii Europejskiej)
 • Święto Niepodległości 11.11,
 • Powstanie Wielkopolskie 27.12,
 • Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Pożegnanie absolwentów (czerwiec),
 • Zakończenie roku szkolnego

 

 1. Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
 2. Zasady przyznawania tytułu Prymusa Szkoły w klasie trzeciej:
 • najwyższa ocena z zachowania,
 • najwyższa średnia ze świadectwa ukończenia szkoły,
 • najwyższa liczba punktów z egzaminu gimnazjalnego
 • opinia Rady Pedagogicznej

§ 26.

 1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:
 2. Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze, w przypadku, gdy przedmiot wykładany jest trzy i więcej razy w tygodniu.
  W sytuacji, gdy przedmiot wykładany jest raz i dwa razy w tygodniu, uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji, zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie obejmuje także zadanie domowe ( nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych) ? z zawieszeniem tego prawa podczas klasyfikacji śród- i końcoworocznej (styczeń, maj i czerwiec).
 3. Uczniowie biorący udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim, mają prawo do zwolnienia z odpytywania na dzień przed konkursem
  i w dniu konkursu ? nie dotyczy to zawodów sportowych i konkursów plastycznych.
 4. Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych mają prawo do zwolnienia z lekcji w czasie trwania zawodów i po zawodach. Prawo to nie przysługuje uczniom przed zawodami.
 5. Zawodnicy klubów pozaszkolnych mają prawo do zwolnienia z zajęć lekcyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Uczeń ma obowiązek poinformować wychowawcę klasy o udziale w zawodach i swoich osiągnięciach.
 7. Uczeń ma prawo do uzyskania wpisu do zeszytu spostrzeżeń.
 8. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące pisemnych zadań szkolnych:
 • uzyskania informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
 • posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
 • korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia;
 • tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • poszanowania swej godności;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
 • korzystania z pomocy doraźnej;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • nietykalności osobistej;
 • bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.
 • ochrony i zabezpieczenia własności prywatnej przed zniszczeniem lub kradzieżą ? uczeń nie powinien przynosić ze sobą do szkoły większych sum pieniędzy, przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek, a także przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub skradzione.
 • terminy prac są wpisywane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem (nie więcej niż trzy w tygodniu),
 • w jednym dniu może być przeprowadzona tylko jedna praca klasowa,
 • prace klasowe winny być poprawione w terminie 2-tygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu,
 • krótkie sprawdziany (kartkówki) sprawdzające wiedzę i przygotowanie ucznia z trzech ostatnich lekcji ? nie muszą być wcześniej zapowiadane. Winny być poprawione i ocenione w terminie jednotygodniowym i dane uczniowi do wglądu.
 • Na dwa tygodnie przed klasyfikacją należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych
 1. Uczeń ma prawo do jawności ocen.
 2. Uczniowie maja prawo do indywidualnego traktowania na zajęciach lekcyjnych, w pracach domowych i sprawdzaniu wiadomości w zależności od indywidualnych możliwości ucznia.
 3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej (sprawdzianu) w sytuacjach określonych w Regulaminie Oceniania, Klasyfikowania i Promowania (§2 pkt.4).

§ 27.

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie:
  1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych;
  2. posiadania i okazywania dzienniczka na prośbę nauczyciela;
  3. zakazu opuszczania terenu szkoły podczas przerw;
  4. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
  5. wystrzegania się szkodliwych nałogów;
  6. naprawiania wyrządzonych szkód materialnych w terminie ustalonym przez Dyrektora Gimnazjum;
  7. przestrzegania zasad kultury współżycia;
  8. dbania o honor, dobre imię i tradycje Gimnazjum oraz o czystość mowy ojczystej;
  9. podporządkowania się zaleceniom, zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
  10. zachowania w sprawach spornych trybu określonego w § 8 pkt. 2, o ile nie ma możliwości polubownego rozwiązania problemu;
  11. okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy;.
  12. Uczeń ma prawo do użytkowania sprzętu elektronicznego na terenie szkoły w celach i sytuacjach określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania   i Promowania
  13. Uczeń otrzymuje legitymację szkolną obligatoryjnie i nieodpłatnie podczas pierwszych tygodni nauki w klasie pierwszej i ma obowiązek jej noszenia.

- Podstawą wystawienia nowej legitymacji szkolnej w przypadku jej zniszczenia lub zagubienia jest pisemna prośba o wydanie nowej oraz dokonanie opłaty skarbowej na podane przez szkołę konto.

 1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest pisemna prośba rodziców lub prawnych opiekunów dostarczona na gotowym formularzu (otrzymanym  od wychowawcy klasy na zebraniu z rodzicami) lub za pośrednictwem dziennika internetowego. W gimnazjum dopuszczalna jest również osobista forma usprawiedliwiania nieobecności. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest forma telefoniczna.
 2. Usprawiedliwienie nieobecności winno nastąpić w ciągu tygodnia po przyjściu ucznia do szkoły. W przypadku dłuższej nieobecności (ponad tydzień) do obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy powiadomienie o tym fakcie wychowawcę klasy już w trakcie trwania choroby.
 3. Jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił jakiekolwiek, zgodne z planem zajęcia lekcyjne, to nie ma możliwości usprawiedliwienia w ten sposób opuszczonych godzin. Takich godzin nie może usprawiedliwić po fakcie także rodzic (prawny opiekun) ucznia.
 4. W wypadku ważnego powodu uczeń może zostać zwolniony w trakcie dnia z części lekcji przez Dyrektora, wychowawcę lub innego nauczyciela. Osoba zwalniająca ucznia zaznacza ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
 5. Procedury postępowania w sytuacji wagarów reguluje szczegółowo Załącznik nr 4 do Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów.
 6. Uczeń, który opuścił w semestrze 50% i więcej godzin z danego przedmiotu i jest nieklasyfikowany, na prośbę rodziców lub własną może zdawać egzamin klasyfikacyjny, zgodnie z przepisami zawartymi w  § 7 Regulaminu Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów.
 7. Zgodnie z artykułem 64a Ustawy o Systemie Oświaty w Gimnazjum nr 24 obowiązuje jednolity strój uczniowski (bezrękawnik granatowy z logo szkoły). Uczeń może również zakupić nieobowiązkowo niebieską koszulkę polo z logo szkoły, która może stanowić samodzielny strój uczniowski.

- Na strój galowy składają się ? biała bluzka z bezrękawnikiem i ciemne spodnie lub spódnica ? wersja jesienno-zimowa; biała bluzka i ciemne spodnie lub spódnica ? wersja wiosenno-letnia.

- Strój szkolny obowiązuje na terenie całej szkoły. Brak mundurka wpływa na ocenę z zachowania. Osoby, które nie noszą mundurka (cztery i więcej razy w miesiącu) nie mogą mieć ocen wzorowej i bardzo dobrej z zachowania.

- Ostatni piątek miesiąca ogłasza się dniem kolorowym (bez mundurka).

§ 28.

1.   Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.  Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu  rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.  Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4.    Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

 

 1. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
 2. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
 3. wykonanie zaplanowanych działań;
 4. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 

5.    Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6.    Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.  Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.    Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10.  W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ?zwolniony? albo ?zwolniona?.

§ 29.

 1. Uczeń Gimnazjum może otrzymywać nagrody i wyróżnienia za:
 2. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
 3. wzorową postawę;
 4. wybitne osiągnięcia;
 5. dzielność i odwagę.
 6. Nagrody przyznaje Dyrektor Gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 7. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I ? III Gimnazjum:
 8. pisemna pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
 9. pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
 10. pisemna pochwała Dyrektora;
 11. dyplom;
 12. nagrody rzeczowe;
 13. publikacje na stronie internetowej szkoły danych osobowych ucznia i jego osiągnięć;
 14. pisemna pochwała ucznia do rodziców;

4. pochwały odnotowywane są w dokumentacji wychowawcy klasy (arkusze ocen, dziennik lekcyjny, zeszyt uwag wychowawcy klasy).

5. Nagrody rzeczowe finansowane są z budżetu Gimnazjum oraz przez Radę Rodziców.

6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Kara może być nakładana za nieprzestrzeganie statutu i regulaminu gimnazjalnego.

8. Wszystkie kary wymagają pisemnego poinformowania rodziców oraz wychowawcy ? jeżeli to nie on karę nałożył oraz zapisania ich w Dzienniku Lekcyjnym lub w zeszycie uwag wychowawcy klasy.

9. Ustala się następujące rodzaje kar (w zależności od przewinienia):

 1. powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
 2. pisemne upomnienie udzielone przez wychowawcę;
 3. pisemna nagana udzielana przez wychowawcę klasy;
 4. pisemna nagana udzielona przez Dyrektora;
 5. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych ? wychowawca klasy;
 6. przeniesienie ucznia do równoległej klasy ? Rada Pedagogiczna;
  1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców: do Dyrektora- w przypadku kary nałożonej przez wychowawcę klasy, do Rady Pedagogicznej ? w przypadku kary nałożonej przez Dyrektora , w terminie czterech dni od udzielenia kary. Decyzja podjęta przez Radę Pedagogiczna jest ostateczna.
  2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Gimnazjum może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innego gimnazjum ucznia, gdy ten:
  3. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi;
  4. dopuszcza się kradzieży;
  5. wchodzi w kolizję z prawem;
  6. demoralizuje innych uczniów;
  7. permanentnie narusza postanowienia Statutu Gimnazjum.

Rozdział VIII.

Postanowienia końcowe


 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Regulaminy określające działalność organów Gimnazjum, jak też wynikające z celów
  i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, a także z przepisami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty.
 3. Gimnazjum nr 24 może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
 4. Gimnazjum nr 24 prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum nr 24 gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący, na mocy odrębnych przepisów.
 6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Gimnazjum nr 24 jest Rada Pedagogiczna.

 

 

 

Stan na 30 sierpnia 2011 r. z proponowanymi poprawkami

 

 

Dziennik Internetowy


  Wyróżnienie!  Losowe zdjęcie

  Do wakacji pozostało:

  countdown expired

  © 2012 Gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej | tel/fax. 61 872 00 38 |

  | os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań |

  | NIP: 782-21-15-796 | REGON: 639610034 |

  | e-mail: poczta@gim24poz.edu.pl |   

   

  Designed by Business wordpress themes and freepoker.